Pomimo licznych kampanii społecznych w mediach i Internecie, a także szeroko zakrojonych akcji informacyjnych, przejścia dla pieszych nadal pozostają miejscami, na których zdarza się najwięcej wypadków ze skutkiem śmiertelnym oraz potrąceń pieszych, przechodzących przez przejście. Często przyczyną jest z jednej strony brawura kierowców, z drugiej nieostrożność pieszego. Dlatego oznakowanie przejść jest tak ważne. Jak reguluje je prawo?

Przejście dla pieszych to powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska, przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednim znakiem drogowym. W tak oznaczonym miejscu pieszy ma pierwszeństwo przed uczestnikami ruchu, poruszającymi się po tej drodze, o ile samo przejście nie jest kierowane przez sygnalizację świetlną. W myśl polskiego prawa, do oznaczenia przejścia dla pieszych służą dwa rodzaje znaków; poziomy i pionowy. Znak poziomy to znak P-10, znak pionowy to znak informacyjny D-6. Kierujący, zbliżający się do miejsca, oznaczonego tym znakiem, jest zobowiązany do zmniejszenia prędkości w taki sposób, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego. Przyjrzyjmy się bliżej zasadom ich stosowania.

Znak D-6

Aby zapewnić pieszym jak największe bezpieczeństwo, znak D-6 umieszcza się w odległości do 0,5m od krawędzi przejścia lub przejazdu od strony nadjeżdżających pojazdów. Umieszcza się go przy wszystkich przejściach dla pieszych, a także zaleca, aby były to znaki dwustronne. Jeśli przejście wyznaczone jest na drodze, na której dopuszczalna prędkość pojazdów jest większa niż 60km/h lub na odcinku międzywęzłowym, należy dodatkowo umieścić znak A-16. Jest to znak, ostrzegający o przejściu dla pieszych, umieszczany w przypadku, gdy przejście to może nie być ostrzeżone przez kierowcę odpowiednio wcześnie. Przykładem są przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, wyznaczone pomiędzy skrzyżowaniami. Zazwyczaj przejścia wyznaczone są zarówno znakiem pionowym, jak i poziomym, jeśli jednak nawierzchnia nie nadaje się do umieszczenia na niej znaku poziomego, prawo daje możliwość wyznaczenia przejścia wyłącznie znakami D-6, które należy umieścić po obu stronach drogi.

Wariantami znaku D-6, są znaki D-6a i D-6b. Pierwszy oznacza przejazd dla rowerzystów, drugi przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów. Z kolei dla oznaczenia przejść dla pieszych, szczególnie uczęszczanych przez dzieci, pod znakiem D-6 umieszcza się tabliczkę T-27. Wszystkie wyżej opisane znaki, a także inne znaki informacyjne i niekonwencjonalne, znajdziemy w ofercie firmy ANDROS, zajmującej się produkcją znaków drogowych.

Znak P-10

Oznakowywanie przejścia dla pieszych polega także na umieszczaniu bezpośrednio na nawierzchni jezdni poziomego znaku P-10, czyli popularnej zebry. Nakłada ona na pieszego obowiązek przekraczania jezdni wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym, z drugiej wskazuje kierującym miejsce, gdzie powinni zwolnić i zachować szczególną ostrożność.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj